Декоративно осветљење Храма

Спољашње декоративно осветљење Храма светог Саве на Врачару изузетно је сложен и захтеван задатак. Плато око Храма представља центар духовности и културе, и свакако превазилази оквире Београда.

Уређење овог простора је неопходно како би могао и својим ликом да одговори улози која му је историјом и судбином дата. Примарна удаљеност и правац сагледавања Храма се не могу раздвајати, јер он једнако атрактивно изгледа и из непосредне близине и са панорамске удаљености, тако да не постоји доминантна ‘страна’ Храма. Осветљење Храма се равноправно третира као блиско и панорамско сагледавање здања, као и свих његових страна.За разгледање Храма из непосредне близине осветљени су сви релевантни архитектонски детаљи: портали са украсима и мозаиком, каскадни венци, плитки пиластери, украси на прозорима, бифоре и слично. Елементи здања истакнути на овај начин хармонично се уклапају у општу слику доживљену посматрањем Храма са удаљенијих позиција.

За сагледавање са већих удаљености наглашена је основна силуета објекта са уочљивим примарним деловима у које спадају: главна купола са крстом, звоници, полукуполе и портал са улазним тремом, и као архитектонска композиција разуђених и репрезентативих фасадних делова објекта. Објекат је осветљен од куполе до подножја звоника, целим својим габаритом, чиме се његова грандиозност потенцира и у ноћним сатима. Важно је напоменути да су ови принципи осветљења за блиско и панорамско сагледавање интегрално третирани и обезбеђују јединствено хармонично и уравнотежено решење.

На суседним фасадним површинама Храма наизменично се смењују светлост и сенке, да би се истакла разуђеност целог здања, али и његових примарних делова, и верно приказала разиграност форми делова објекта. Равноправно су осветљени делови конструкције истог значаја, при чему је снага извора светлости прилагођена величини површине која се осветљава. Посебно локално осветљење намењено је детаљима већег значаја. Резултат је осветљење које прати хијерархију вредности различитих делова фасаде.

Реализација спољашњег декоративног осветљења Храма остварена је рефлекторима позиционираним на 46 удаљених стубова око Храма и на 19 нивоа на самој фасади, као и на терену око Храма. Један број рефлектора са изворима светлости топле боје монтиран је унутар Храма, да би светлост која кроз прозоре напушта Храм пренела утисак топлине његове унутрашњости.

Рефлектори предвиђени за осветљење Храма из даљине распоређени су на укупно 11 стубова у околним улицама и на Светосавском платоу, са примарним циљем истицања главне куполе и крста.

Већина рефлектора постављена је на самом објекту, са циљем осветљења карактеристичних архитектонских елемената здања и подржавања основног концепта осветљења. Локације светиљки одређене су тако да што мање утичу на сагледавање
Храма у дневним условима.

Уграђене су савремене светиљке одговарајућих габарита, светлосних расподела, снаге и степена механичке заштите, са адекватним изворима светлости новије генерације (керамичке метал халогене сијалице, LED извори, и слично) и техничким карактеристикама које одговарју захтевима осветљења оваквог здања.

Укупна инсталисана снага за напајање декоративног осветљења Храма је 86 kW.
Главни мерни, разводни и командни ормани смештени су у посебној просторији
у приземљу Храма.

Даљински надзор и управљање декоративним осветљењем обавља се преко микропроцесорских PLC уређаја, који су распоређени у командном и помоћним орманима декоративног осветљења. Они обезбеђују софтверско формирање жељеног броја комбинација укључења преко 25 група рефлектора (адреса) који су организовани у три нивоа командовања.

У оквиру спољног осветљења, изведени су следећи радови:
• постављени су на платоу нови стубови од 10 метара
• на сваком стубу постављено је 2–4 рефлектора, у зависности од положаја и површине коју треба да осветле
• постављен је један нови стуб од 12 метара, уместо постојећег, са 6 рефлектора.
• на постојећих 7 стубова, постављени су нови рефлектори
• повезивање стубова извршено је кабловима који су постављени у земљи
• извршено је повезивање и пробно пуштање у рад свих стубова
• на фасади Храма, на висини од 44 метара, на спољној главној тераси, постављени су и
повезани сви рефлектори
• на све четири терасе, на висини од 40,05 м постављени су и повезани сви рефлектори
• на звоницима су такође постављени рефлектори
• на коти +0,00 м су постављени каблови у земљи, са рефлекторима
• у унутрашњости Храма постављена је кабловска инсталација